Podstawa programowa

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.

Podstawa programowa - zgodna z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009r. Nr 4, poz. 17).

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego w równej mierze pełnią funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich rozwojowych.

Celem wychowania przedszkolnego jest:

*** wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

*** budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

*** kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

*** rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

*** stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

*** troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

*** budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym, rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

*** wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

*** kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

*** zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola. W każdym z obszarów podane są umiejętności i wiadomości, którymi powinny wykazywać się dzieci pod koniec wychowania przedszkolnego.