Regulamin odbierania dzieci

    Przedszkole jest placówką dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą, która zapewnia wychowanie i opiekę dzieci od lat 3 do rozpoczęcia nauki w szkole. Dla usprawnienia pracy Przedszkola oraz pogłębienia współpracy z Rodzicami podajemy do wiadomości niniejszy regulamin i prosimy o przestrzeganie następujących przepisów:

§ 1 PODSTAWA PRAWNA

    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.05.2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624; z 2002 r. Nr 10, poz. 96; z 2003r. Nr 146, poz. 1416; z 2004 r. Nr 66, poz.606; z 2005 r. Nr 10, poz.75 oraz z 2007r. Nr 35, poz.222).z dnia 6 września 2001 roku o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr126, poz.1384). Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Zamościu.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

    Regulamin opracowano w celu zapewnienie bezpiecznych warunków przebywania dziecka w przedszkolu. Reguluje zasady przyprowadzania i odbierania dzieci. Do przestrzegania regulaminu zobowiązani są rodzice (prawni opiekunowie) i nauczycielki.

§ 3 REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA PRZEZ RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

Przyprowadzanie dzieci do przedszkola.

    Do przedszkola dzieci przyprowadzane są pod opieką rodziców (prawnych opiekunów) w ustalonych godzinach. Dzieci uczęszczające do oddziałów 9-godz. należy przyprowadzać do przedszkola do godz. 8.00. Dzieci przebywające w przedszkolu 5 godz. (w godz. 8.00-13.00) dziennie należy przyprowadzać w godz. 8.00-8.30. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązani są: rozebrać dziecko w szatni, osobiście i przekazać dziecko nauczycielce danej grupy, do której uczęszcza. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole. Przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców na terenie przedszkola: przed wejściem do budynku, w szatni, pozostawienie przed zamkniętymi drzwiami sali zajęć.

Odbieranie dzieci z przedszkola.

    Dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. Upoważniając pisemnie inne osoby do odbierania dzieci z przedszkola przyjmują one na siebie pełne konsekwencje związane z bezpieczeństwem dziecka. Dziecko nie będzie oddawane rodzeństwu do18 roku życia. Odbieranie dzieci przez osoby niepełnoletnie może odbywać się w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wyraźne, pisemne oświadczenie woli rodziców lub prawnych opiekunów, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za osobę niepełnoletnią odbierającą dziecko, jak i za odebrane przez nią dziecko. Zobowiązane są one do osobistego odbioru dziecka od nauczyciela opiekującego się daną grupą lub nauczyciela sprawującego w zastępstwie opiekę nad dziećmi. Rodzice (prawni opiekunowie) z chwilą pojawienia się w placówce i po odebraniu dziecka z grupy, ponoszą za nie całkowitą odpowiedzialność. W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające dziecko zobowiązane są do osobistego poinformowania nauczycielki o zamiarze odebrania dziecka. W przypadku pozostania rodzica na placu przedszkolnym po odebraniu dziecka (np. rozmowa rodzica z nauczycielem, zabawa dziecka), nauczyciel nie odpowiada za jego bezpieczeństwo. W szczególnych sytuacjach należy osobiście poinformować nauczyciela o odbiorze dziecka przez inną osobę upoważnioną w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola lub w dniu poprzedzającym. Upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe). W przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji przedszkole jest zobowiązane do podjęcia wszelkich możliwych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców (prawnych opiekunów) dziecka. W przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej przez 30 minut. Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat Policji, który podejmuje dalsze czynności związane z umieszczeniem dziecka w Pogotowiu Opiekuńczym. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przekazać aktualne telefony kontaktowe (szczególnie numery komórkowe).

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo nie przyjąć chorego dziecka. Dzieciom nie wolno podawać żadnych leków.

    Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego za każdą nieobecność dziecka spowodowana chorobą zakaźną, jak również do przedłożenia informacji potwierdzającego zakończenie leczenia. Ubiór dziecka musi być wygodny, praktyczny, bezpieczny i dostosowany do warunków atmosferycznych, umożliwiający codzienny pobyt dziecka na powietrzu. Przyprowadzenie dziecka do przedszkola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody rodziców na udział dziecka we wszystkich zajęciach, spacerach i wycieczkach. Drzwi wejściowe muszą być starannie zamykane za każdym wchodzącym i wychodzącym. Wszyscy troszczymy się o warunki zapewniające bezpieczeństwo dzieci w budynku i poza budynkiem.

    Procedura obowiązuje od dnia 01.09.2009 r.

    Dyrektor i Rada Pedagogiczna Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Zamościu.