Statut przedszkola

    NAZWA I TYP PLACÓWKI.

    § 1

Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Miejskie Nr 5 w Zamościu.
Siedzibą Przedszkola jest budynek wolnostojący, piętrowy, typowy dla tego
rodzaju placówki.

Nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu:
Przedszkole Miejskie Nr 5w Zamościu, ul. Peowiaków 76a.

Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Zamość.
Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Lubelski Kurator Oświaty.

    CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA.

    § 2

Cele Przedszkola Miejskiego Nr 5 wynikające z prawa:

*** wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

*** systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

*** kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

*** kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

*** zapewnienie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

*** troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

*** przekazywanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

*** wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

*** kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

*** zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

  Przeczytaj lub pobierz plik: Statut przedszkola